ÁSZF

A magyar jog kikötése

A https://normaliselet.hu internetcímen elérhető honlapot (a továbbiakban: honlap) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja a szolgáltatását, és a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,
- és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.

A jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok és időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

A weboldal üzemeltetője

A normaliselet.hu honlap üzemeltetője:
Normális Élet Pártja
Nyilvántartási szám: 15-02-0004144
Adószám: 19279451-1-15
Székhely: Magyarország - 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 14.
Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf: 199.
KSH szám: 19279451-9492-511-15

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató bankszámla adatai:
Számlavezető pénzintézet: MBH Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 50430134-10002917
IBAN: HU91 50430134 10002917 00000000
Swift/BIC kód: TAKBHUHB

 

Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához
E-mail-ben: [email protected]
Telefonon: +36 70 262 5161
Az e-mailben érkező üzenetekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

 

Az általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

A jelen szerződési feltételek a honlapon elérhető szolgáltatásokra, a honlap felhasználására és a Normális Élet Pártjának támogatására vonatkoznak.

A szerződés felei
Szolgáltató: a honlap üzemeltetője.
Felhasználó: a weboldalt meglátogató személy, valamint a Normális Élet Pártjának támogatója.
Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.
Az ÁSZF a honlapon történő elhelyezésétől kezdődően hatályos, és határozatlan időre szól.

 

A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó tájékoztatás

A weboldalon található támogatás használatáról és lényeges tulajdonságairól a Felhasználó a támogatás küldést megelőzően a weboldal "Tájékoztatás" menüpontjában tájékozódhat.
A weboldal nyelve magyar és a Szolgáltató a felületén kizárólag tartalmat közöl és támogatásokat gyűjt.

A honlapon keresztül adott támogatások ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A támogatás küldése nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.
A Felhasználó a támogatás elküldése előtt annak lépései során tájékoztatást kap a lehetséges fizetési módokról.

A szerződési feltételeket és az egyéb tájékoztatókat a Felhasználó a honlap alján található "Információk" cím alatti felsorolásban találja, ahonnan az egyes pontokhoz kapcsolódó tartalmakat a szövegek legalján egy link segítségével menthető formátumban letöltheti és ki is nyomtathatja, valamint az aktuális állapotában a honlapon itt mindig elérheti.

 

Az adatbeviteli hibáknak a támogatás elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök
A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a támogatás küldés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg. A támogatás adatai és paraméterei a küldés előtt bármikor ellenőrizhetők illetve változtathatók, vagy akár törölhetők is az elküldéséig.

A Felhasználó a támogatás adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a " TÁMOGATÁS" feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen a támogatását. A Felhasználó  a támogatás leadásával tudomásul veszi, hogy a támogatása fizetési kötelezettséggel jár.

A Szolgáltató a támogatást az elküldést követően automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználónak az általa megadott e-mail címére.
A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A támogatás itt leírt visszaigazolásával még nem jön létre a támogatás, mert ez a visszaigazolás a Szolgáltató részéről még nem számít a támogatás elfogadásának.

A szerződés létrejötte
A támogatás elküldését követően a Szolgáltató - a támogatás elfogadása esetén - e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a támogatás elfogadásáról.
A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét a támogatás beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a támogatás elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a támogatás tartalmától eltér, és az eltérést a Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve ha a visszaigazolás kézhezvételét követően teljesíti a fizetést, akkor a támogatásra a visszaigazolás tartalma az irányadó.
Az eltérő tartalmú visszaigazolásnak a Szolgáltató felé történő jelzését követően a Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, és indokolt esetben korrigálja azt.

Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben a Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

 

Fizetési feltételek

A következő lehetséges fizetési módok közül választhat a Felhasználó.

Online fizetéssel történő támogatás
A támogatás elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiválasztott online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. Az online fizetési szolgáltatást a Global Payments biztosítja. A szolgáltatás használata során a Felhasználó bankkártyával vagy Global Payments számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait a Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Global Payments Europe s.r.o. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10.) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Global Payments oldalára. A Global Payments nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket a Felhasználó megismerhet a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

Banki átutalással történő támogatás
A Felhasználó a támogatás kifizetését Banki átutalással is teljesítheti, melynek során a támogatását közvetlenül a Szolgáltatónak az MBH Bank Nyrt. banknál vezetett 50430134-10002917 számlaszámára utalhatja.

Ha az utalást külföldről végzik, az ehhez szükséges számlaszám és a bankot azonosító kód a következő:
IBAN: HU91 50430134 10002917 00000000
Swift/BIC kód: TAKBHUHB

Bankfiókban történő befizetés
Lehetőség van arra, hogy az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. egyesülésével létrejött kereskedelmi bank, a Magyar Bankholding bankcsoport új, MBH Bank Nyrt. 485 bankjából a Felhasználóhoz legközelebbi fiókban fizesse be a támogatását. Itt lehet megkeresheti a Felhasználó számára legmegfelelőbb bankfiókot: https://mbhbank.hu/fiokkereso

 

A felelősség kizárása

A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó támogatásának elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az ebből eredő károkért.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a honlapja rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásokért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek és megrendelések a Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

A Szolgáltató a honlapja felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a honlap üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott támogatási adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

A honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a honlapján megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a honlap felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat a Felhasználó a honlapján folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, a jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

Adatkezelés és adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató a sütikről (cookie)" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

Szerződési feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor, előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges - szerződést létrehozó - visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

 

Irányadó jog és jogviták

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felhasználó a Szolgáltató telephelye szerinti bíróságon, a Nyíregyházi Járásbíróságon indíthat pert.

A jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar jogszabályok rendelkezési az irányadóak: 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
- és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

Panasz, jogérvényesítés és a Szolgáltató feletti felügyelet

Panasz
A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Normális Élet Pártja
Cím: Magyarország - 1431 Budapest, Pf: 199.
E-mail cím: [email protected]
Telefonszám: +36 70 262 5161

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén az írásban benyújtott panaszt a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja. A korábban érdemben már megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Felhasználó neve és lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje,
- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Felügyelet
Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet során a Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a GDPR rendelet alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://naih.hu

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

A https://normaliselet.hu honlap jelen Általános szerződési és felhasználói feltételei 2023. augusztus 21-től hatályosak.


A dokumentum letöltése/nyomtatása INNEN elérhető.